Pan Asia Metals  ร่วมกับ บริษัท VinES Energy Solutions ทำ MOU ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียม

บริษัท Pan Asia Metals (ASX: PAM) ในฐานะบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการสำรวจและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่และแร่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก (critical minerals) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท VinES Energy Solutions Co., Ltd. ("VinES") ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานแบตเตอรี่ของ บริษัท VinES ในประเทศเวียดนาม โดยมีปริมาณการผลิตลิเธียมคาร์บอเนต และ/หรือลิเธียมไฮดรอกไซด์ ประมาณ 20,000 – 25,000 ตันต่อปี

บริษัท Pan Asia Metals ได้เริ่มดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียม โดยการดำเนินงานทางด้านเทคนิคได้รับความร่วมมือจากบริษัท Lithium Consultants Australasia

บริษัท Pan Asia Metals และบริษัท VinES Energy Solutions จะจัดตั้งทีมดำเนินโครงการร่วมกัน โดยจะครอบคลุมในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของโครงการ การจัดหาวัตถุดิบขั้นต้น รวมไปถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งปัจจุบัน บริษัท Pan Asia Metals กำลังอยู่ในขั้นตอนของการปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการเรื่องการขอสัมปทานแหล่งแร่ลิเธียมเพิ่มเติมและการมีลิเธียมออกไซด์คุณภาพสูงตามข้อตกลงโดยมีเป้าหมายในการจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นให้กับโครงการ ทั้งนี้ ทีมงานที่ร่วมดำเนินโครงการ จะเริ่มดำเนินการปรึกษาหารือกับบุคคลภายนอก (third party) หรือทีมที่ปรึกษาสำหรับการจัดหาวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตลิเธียม

เขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียมที่จะก่อสร้างในประเทศเวียดนาม มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์และช่วยยกระดับภาพลักษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายได้ด้วย ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาความเป็นไปได้ บริษัท Pan Asia Metals และบริษัท VinES อาจทำการเจรจาและตกลงในเงื่อนไขของข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งถูกกำหนดไว้ในความร่วมมือของโครงการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ คุณ Paul Lock ในฐานะประธานและกรรมการผู้จัดการของบริษัท Pan Asia Metals ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับบริษัท VinES Energy Solutions ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ให้ความสำคัญกับเรื่องแนวทางการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ในการพิจารณาก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียมในประเทศเวียดนาม 

โดยนับเป็นก้าวที่สำคัญในการบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ในต้นทุนที่เหมาะสมและผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดแบตเตอรีลิเธียมไออนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นของบริษัท VinGroup เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการดำเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้บริษัท VinES เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับบริษัท Pan Asia Metals เรามีความยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานลิเธียมในประเทศเวียดนามผ่านความร่วมมือนี้รวมถึงการบรรลุเป้าหมายร่วมกันกับบริษัท VinES

สำหรับความเห็นเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Pan Asia Metals คุณ Pham Thuy Linh ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท VinES Energy Solutions มีความเห็นว่า “ลิเธียมยังคงเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุปทานของวัสดุที่ใช้ทำแบตเตอรี่และเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ การก่อสร้างเขตประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตลิเธียมใกล้กับโรงงานแบตเตอรีลิเธียมซึ่งมีอยู่แล้วในเวียดนามจะช่วยส่งเสริมให้บริษัท VinES มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของเราแบบครบวงจร และมั่นใจได้ว่าบริษัท VinES Energy Solutions จะมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเราเชื่อว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Pan Asia Metals ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราในสถานะตัวเร่งอัตราการเติบโตทางธุรกิจและการรักษาโอกาสในห่วงโซ่อุปทานของยานยนต์ไฟฟ้า”