กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พม . เกาะติดการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน การประชุม ศูนย์ ปฏิบัติการข่าวสาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมพัอม รองรับ การแก้ไขปัญหาและรายงานความคืบหน้าในการคัดเลือก สภาเด็กและเยาวชน ระดับ ตำบลและเทศบาล ทั่วประเทศกว่า 7775 แห่ง


นางเทพวัลย์ เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งได้ปรับแก้ไขเพิ่มเติมโดยสาระสำคัญ ส่วนหนึ่งคือการเพิ่มเติมกลไกสภาเด็กและเยาวชนถึงระดับตำบล/เทศบาล เพื่อให้เด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ในระดับอำเภอ จังหวัด กรุงเทพมหานคร และแห่งประเทศไทย


ซึ่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ นี้ เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (สิทธิในการอยู่รอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิในการมีส่วนร่วม) เน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม 

โดยกำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ จังหวัด กรุงเทพมหานคร และแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ของเด็กและเยาวชนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสภาเด็กและเยาวชน เช่น การทำงานเป็นทีม การมีภาวะผู้นำ การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ งานจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งพัฒนาชุมชน สังคม ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ และนำไปสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ
 

นางเทพวัยล์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ กรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นการเริ่มต้นการมีสภาเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ 

ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เมื่อดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลแล้ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนในระดับ ต่อไป ดังนี้
 

​1. จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
 ​2. จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนเขต ในกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
 ​3. จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

​จากความร่วมมือดำเนินงานตาม พรบ. นี้ จะได้ผู้นำเด็กและเยาวชน กว่า ๑๖๐,๐๐๐ คน จาก ๘,๗๘๑ แห่ง ทั่วประเทศ ในนามสภาเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน เป็นสะพานเชื่อมความปรองดองสมานฉันฑ์ของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อให้ประเทศไทยได้พัฒนาก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ ๔.๐