กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Business Pitching

พิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Business Pitching กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมการนำเสนอแผนโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas :BMC) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายดีพร้อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล (DIPROM Connext) ปีงบประมาณ 2566

รุ่งรัตน์ ศรีนวกุล ผู้อำนวยการกลุ่มเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  
 
 

 

  
กรุงเทพฯ 30 สิงหาคม 2566 : คุณรุ่งรัตน์ ศรีนวกุล ผู้อำนวยการกลุ่มเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ประกอบการและร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาแผนโมเดลธุรกิจจากผู้ประกอบการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดีพร้อม (DIPROM) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 15 กิจการ อาทิ ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ, , ผศ.ดร.สันติธร ภูริภักดี, ดร.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย, อาจารย์ยงยุทธ นิลเปล่งแสง ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิทผศ.ดร.สันติธร ภูริภักดี

การฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Business Pitching พร้อมการนำเสนอแผนโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas :BMC) ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายดีพร้อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล (DIPROM Connext) ปีงบประมาณ 2566 มีผู้ประกอบการจากสาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ดังนี้ 1. คุณ สนธยา ปั้นสุภา (แบรนด์ Grajang) 2. คุณ วิเชียร ตั้งปัญญาพินิจ (แบรนด์ Vin Jewelry Shop) 3.คุณ ภคินี ศรีพงษ์ธนากุล (แบรนด์ KAYA Craft) 4. คุณ ภูริชนรดา มากอำไพ (แบรนด์ Twotwice) 5. คุณ ศุภลักษณ์ เศวตกิติธรรม (แบรนด์ Malin Jewelry) 6. คุณ พัชราวรรณ สะเอียบคง (PHA (ภา ผ้าฝ้ายมัดย้อม) 7. คุณ เพ็ญพันธุ์ เกยูรพันธุ์ (แบรนด์ สานศิลป์) 

8. คุณ ณัฏฐิรา ปกรณ์แก้ว (แบรนด์ Give A Wish Jewelry) 9. คุณ จิรัชญา วงศ์อริยะกวี (แบรนด์ Siri Shaya) 10. คุณ อารียา บุญช่วยแล้ว (แบรนด์ INTHAI) 11. คุณ ณัฐพงศ์ โภคาเจริญวัจนะ (แบรนด์ เพลินใจ) 12. คุณ เงิน สมบูรณ์กุลวุฒิ (แบรนด์ Ekko) 13. คุณ ธวัลรัตน์ สิทธิชัย (แบรนด์ Butterfliesn) 14. คุณ ลลิลดา ศิริสุขกมล (แบรนด์ Rock Me Jewelry) 15. คุณ ธิดารัตน์ คงวิทยากิจจ์ (บริษัทเรฟโวเทคโนโลยี จำกัด)

ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ
กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดไปสู่ระดับสากล สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย เกิดการสร้างพันธมิตรทางเครือข่ายธุรกิจ เห็นทิศทางและโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในตลาดต่างประเทศ