Update Newsกีฬา

กรมพลฯ หนุน “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 60″Sport Science Innovative Contest

ปัจจุบันวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หลายประเทศได้นำเอาหลักการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในชาติให้สามารถแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องริเริ่มให้เกิดการนำเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศมาผลิตและพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อลดการพึ่งพิงและลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพประชาชน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา  จึงได้จัดการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science Innovative Contest ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปี 2560 นี้เป็น ครั้งที่ 10  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา  ได้มีโอกาสคิดค้น สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์  ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริงและเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์

   ในปี 2560 นี้ มีผลงานฯ เข้าร่วมประกวด จำนวน 79 ผลงาน จากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ  จำนวน 15 ผลงาน ได้แก่ ทีม KPSP 001 จ.สุพรรณบุรี ผลงาน : อุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมการสกัดกั้นหรือการบล็อก ( (Blocking) ของกีฬาวอลเล่ย์บอล ทีม Champ จ.นครปฐม ผลงาน : Eight Square Football Training ทีม CSHCU VR Bike จ.สมุทรปราการ ผลงาน : ระบบจำลองการปั่นจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน

ทีม Center of Creative Engineering Design and Development Laboratory จ.ปทุมธานี ผลงาน : Sit-to-Stand Trainer with Assessment of Balance Abilities : An Apparatus for Rehabilitation and Exercise ทีม Science HCU 2017 จ.สมุทรปราการผลงาน : เครื่องมือวัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่างสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา คุณดำรงศักดิ์ รวยสูงเนิน จ.ชัยภูมิ ผลงาน : POWER BAR ทีม มาทูโซ่ MATUZO จ.เชียงใหม่ ผลงาน : ครัส สปอร์ต (CRUS Sport)

ทีม โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” กรุงเทพมหานคร ผลงาน : ชุดฝึก 5 ทักษะวอลเลย์บอล ทีม ลูกพระธาตุพนม วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม ผลงาน : ชุดฝึกซ้อมนักกีฬาเขย่งก้าวกระโดด V.2

ทีม Wonder Smart Lab จ.นครปฐม ผลงาน : SMART Powerful ทีม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 1 จ.อุบลราชธานี ผลงาน : นวัตกรรมเครื่องช่วยบริหารแขนและหัวไหล่ในผู้สูงอายุ ทีม วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 2 จ.อุบลราชธานี ผลงาน : นวัตกรรมเครื่องบริหารขาและหน้าท้องแบบวงกลม 

ทีม V-Force จ.นครปฐม ผลงาน : เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อหายใจ ทีม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ ผลงาน : Innovation Exercise ทีม On The Move จ.พิษณุโลก ผลงาน : VR Exercise Kit for Wheelchair Users

ซึ่งทั้ง 15 ผลงาน จะได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนำผลงานมาจัดแสดงและประกวดรอบชิงชนะเลิศ   วันที่ 8 กันยายน 2560 ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท จากกรมพลศึกษา

โดยงานในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่ได้รับรางวัล