วันโอโซนสากล (World Ozone Day)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ผ่านมา นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารโลก ประจำภูมิภาค, Mr. Shaofeng Hu ผู้ประสานงาน Compliance Assistance Programme ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิคของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ร่วมทำ พิธีเปิดงานวันโอโซนสากล (World Ozone Day) ณ ห้องภิรัชแกรนด์ฮอลล์ ๒ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

   

โดยกิจกกรรมภายในงานมี ๒ ส่วน ​​ ๑. การแข่งขันวาดภาพพร้อมระบายสี ในหัวข้อ “๓๐ ปี พิธีสารมอนทรีออล ในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน ด้วยความห่วงใยทุกชีวิตบนโลก” ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ผู้ชนะเลิศจากแต่ละภาค เข้าร่วมประกวดในวันนี้ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติด้านสาขาจิตรกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙, อาจารย์ภูษิต กาญจนศิริปาน ผู้สืบสานงานช่างสิบหมู่ และเป็นผู้ริเริ่มงานตกแต่งไข่วิจิตร และคุณนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์โอโซน /ผลการประกวดวาดภาพระบายสี 

คือ รางวัลชนะเลิศด.ญ.จันทกานต์ จันทรโกมล นักเรียนชั้น ม. ๓ จากโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี *รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายอโนชา ดิฐมาตย์ นักเรียนชั้น ม. ๓ จากโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร *รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ช.อรรถพล ปวงอูป นักเรียนชั้น ม. ๓ จากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ *รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ด.ช.พิสิษฐ์ วรรณขาม นักเรียนชั้น ม. ๓ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จ.หนองคาย

​​ ๒. พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น จำนวน ๑๑ ราย และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟม จำนวน ๔๓ ราย ที่ได้เข้าร่วมโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรคาร์บอน ระยะที่ ๑ (HCFCs phase out : stage I) ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปใช้สารทดแทนสาร HCFCs ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความตั้งใจและความมุ่งมั่น ในการลดการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๖ ราย​​โดยในงานท่านรองอธิบดีไดกล่าวต่อไปว่าในนามของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น, หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโฟม ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs ระยะที่ ๑ ของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี