สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เชิญสนับสนุนดอกแก้วกัลยาดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระพี่นางฯ

อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายดอกแก้วกัลยา สมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ณ ตึกนวมหาราช ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานดอกแก้วกัลยาให้เป็นสัญลักษณ์ของคนพิการ และมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยาให้คนพิการ เพื่อให้มีรายได้ มีอาชีพเลี้ยงตนเอง โดยมี รตท.ดร.มนัส โนนุช พ.ต.อ.ดร.อัครพล บุณโยบัษฏัมภ์ วินา นิติตะวัน มนวิภา ประชัญคดี และหน่วยงานราชการ เอกชนมาร่วมประชุมมากมาย