สภาวิศวกรจัดอบรมมาตรฐานวิศวกรจีนในโครงการรถไฟไทย-จีน รุ่นที่ 1ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า สภาวิศวกรได้จัดอบรมและทดสอบวิศวกรจีนในโครงการรถไฟไทยจีน รุ่นที่ 1 จำนวน 77 คน ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน  ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2560 เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 30/2560 เรื่องมาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง กรุงเทพ-นครราชสีมา


โดยการอบรมใช้เวลา 3 วัน และ การทดสอบใช้เวลา 1 วัน หัวข้อที่ทำการอบรมแบ่งเป็น2 ด้านได้แก่ 1. ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิศวกร และ 2. ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสภาพท้องถิ่นของประเทศไทย เช่น สภาพพื้นที่ ชั้นดิน ภูมิอากาศ น้ำท่วม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

วิศวกรจีนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยวิศวกรจีนระดับ Professor Professional, ระดับSenior Professional และ ระดับ Professional ครอบคลุมทั้งด้านงานโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และอื่น โดยเฉพาะวิศวกรที่จะเข้าทำงานในช่วง 3.5 กิโลเมตรแรกช่วงระหว่างสถานีกลางดง-ปางอโศก ซึ่งสภาวิศวกรจะออกใบรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบให้แก่วิศวกรจีนต่อไป