บินไทยจับมืออาชีวะฯ เร่งพัฒนาบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมการบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรและพัฒนาวิชาชีพสาขาวิชาช่างอากาศยาน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ด้านการบิน ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมี นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ และ นายวณิชย์ อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนาม ซึ่งมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย 


ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาบุคลากรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินของเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินตามนโยบายของรัฐบาล