SACICT เปิดงานนิทรรศการ“โขน วัฒนธรรมร่วมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดนิทรรศการ “โขน วัฒนธรรมร่วมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ชวนทุกคนร่วมอนุรักษ์และสืบสานงาน “โขน” จากประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา เปิดให้เข้าชมตั้นแต่ 28 กันยายนนี้ เป็นต้นไป ที่ SACICTนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ในฐานะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพื่อให้ชุมชนกินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเสมือนผลผลิตของชาติที่มีคุณค่าควรรักษามิให้เสื่อมสลายและสืบทอดให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ชนรุ่นหลัง จึงดำเนินรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดข้อมูล เกี่ยวกับวัฒนธรรม งานช่างหัตถศิลป์ และความเป็นมาของการแสดงโขนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภายใต้แนวคิด “โขน วัฒนธรรมร่วมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Southeast Asian’s Khon Mask and Performance Gallery) ซึ่งเป็นการนำแรงบันดาลใจจากการแสดงโขนมาปรับใช้ในการทำเครื่องประดับ/เครื่องใช้ต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง เหมาะกับชีวิตประจำวัน

   

ภายในนิทรรศการ ประกอบด้วย งานหัวโขน ที่นำเสนอขั้นตอนการทำหัวโขน ผลงานของครูโสภณ บัวชาติ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2554 เครื่องถนิมพิมพ์พาภรณ์ ของครูวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2555 งานปักผ้าชุดโขน ของอาจารย์สุรัตน์ จงดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดงโขนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และการจัดแสดงชุดการแสดงโขนจาก 4 ประเทศ ประกอบไปด้วยประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา

   

นางอัมพวันฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันเปิดนิทรรศการ SACICT ได้จัดเวทีเสวนาและเชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานโขน มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงานมากมายได้แก่ หัวข้อ “เครื่องถนิมพิมพาภรณ์ในงานโขน”โดยครูวีรธรรม  ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2555 หัวข้อ “ความเชื่อเกี่ยวกับหัวโขน” โดยครูวรวินัย  หิรัญมาศ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2559 

และหัวข้อ “วัฒนธรรมโขนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยนายสุรัตน์ จงดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดงโขน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมถึงกิจกรรมการสาธิตการปักชุดโขน/ละคร จากครูสมคิด หลาวทอง ครูศิลป์ของแผ่นดิน 2560 การสาธิตการวาดหัวโขน จากครูโสภณ บัวชาติ ครูศิลป์ ของแผ่นดิน ปี 2554

นิทรรศการ “โขน วัฒนธรรมร่วมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Southeast Asian’s Khon Mask and Performance) เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างเวลา 8.00–17.00 น. ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1289 (ฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ) , www.sacict.or.th , www.facebook.com/sacict