‘จรินทร์’ปลัดแรงงานถือฤกษ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนทำงานวันแรก

‘จรินทร์ จักกะพาก’ปลัดกระทรวงแรงงาน ถือฤกษ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนดีเดย์เข้าทำงานวันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงานเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่ พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช พระภูมิชัยมงคล และท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ณ กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับ
 

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน จบการศึกษา ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชนชนบท) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 

เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร โรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 38 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2550 นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตชั้นสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 ปี 2556 สำนักงาน ป.ป.ช. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ (DCP) ปี 2556 สำนักงานศาสรัฐธรรมนูญ หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 ปี 2557 (ธันวาคม 2556 – สิงหาคม 2557)
 

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สมุทรสงคราม สมุทรสาคร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
 

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)