องคมนตรี เยี่ยมชาวยะลา ปฏิบัติภารกิจสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     เมื่อเวลา10.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปยังจังหวัดยะลา เพื่อปฎิบัติภารกิจในการเยี่ยมประชาชน ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบหมายให้นำถุงพระราชทานมอบให้กับประชาชนที่ประสบความทุกข์ยาก ด้วยทรงติดตามสถานการณ์และสภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาเสมอมา ทรงมีความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร และมีพระราชประสงค์บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน และพระราชทานพระราชดำรัส ถึงความห่วงใยและส่งกำลังใจมายังประชาชนทุกคน
     ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้นำถุงพระราชทานมอบให้กับประชาชนจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย วัดคูหาภิมุข ตําบลหน้าถ้ำ อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นวัดที่มีสำคัญของเมืองยะลา มีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุโบราณที่ได้มาจาก วัดถ้ำ ภูเขากำปั่น พระพิมพ์ดินดิบ สถูปเม็ดพระศก อิฐฐานพระพุทธรูป นับเป็นสถานที่สำคัญของราษฎรในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในหมู่บ้าน ภายในวัดคูหาภิมุข มีถ้ำใหญ่ ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้สักการะพระพุทธไสยาสน์ พร้อมกับพบปะพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมกับ มอบถุงพระราชทานให้กับประชาชน จํานวน 200 ถุง 
     จากนั้นเดินทางไปยังวัดนิโรธสังฆาราม หรือวัดหัวควน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อปี 2550 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมวัดแห่งนี้ เมื่อครั้งที่ราษฎรไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา บ้านเรือนถูกเผาและมีราษฎรจำนวนหนึ่งเสียชีวิต ทำให้ราษฎรจำนวนประมาณ 800 คน ได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่วัดนิโรธสังฆาราม.เป็นเวลา 7-8 เดือน และต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรดังกล่าวให้กลับไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต โดยมีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่พร้อมสร้างที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมกับพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเดิม โดยพระราชทานวัตถุประสงค์ของโครงการคือ ความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิตครอบครัวอบอุ่น คุณภาพชีวิตที่สดใส และสมบูรณ์ ทำมาหากิน มีที่ทำกินที่ดี มีกิจกรรมเสริมอาชีพที่เหมาะสม รวมถึงได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย และการศึกษาของเยาวชน และลูกหลานที่เหมาะสม
    ปัจจุบันชุมชนไทยพุทธวัดนิโรธสังฆราม(วัดหัวควน)ได้รวมตัวกันตั้งชมรมตาสับปะรด เพื่อจัดเวรยามให้เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนทำให้เหตุความไม่สงบไม่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใด ในการนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชดำรัสทรงห่วงใย และให้กำลังใจประชาชนพร้อมกับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่พระสงฆ์และตัวแทนชุมชน จํานวน 150 ถุง 
     จากนั้น ช่วงบ่าย ได้เดินทางไปกราบสักการะสรีระพระธรรมสทิธิมงคล (หลวงพ่อฉิ้นโชติโก) และเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกวัดพุทธาธิวาสเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2546 ในการนี้ องคมนตรี ได้ สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ต่อมาเดินทางไปยังหมู่บ้านปิยะมิตร2 ตําบลตาเนาะแมเระ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มอบถุงพระราชทาน จำนวน 200 ถุง ให้กับประชาชนและได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่และเหตุการณ์ในปัจจุบันพร้อมกับเชิญพระราชดำรัสทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสุขโดยทั่วกัน