เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีผู้แทนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในภาคเหนือเข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน การอบรมนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 - 19 ต.ค. 60 ณ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของตนเองให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ส่งมอบจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาต้นจั่น เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกรมการท่องเที่ยว