OCAC ขอเชิญนศ.ศิลปะร่วมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่

  สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนักศึกษาด้านศิลปะ ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3 ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ส่งผลงานสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2560 
  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และรายละเอียดข้อมูล ได้ที่ http://www.ocac.go.th/index.php?module=news&page2=detail&id=1695