“ปลัดแรงงาน” ลงเมืองคอน พบเครือข่ายผู้ประกอบการ บูรณาการทำงานตามแนวทางประชารัฐ

"จรินทร์ จักกะพาก" ปลัดแรงงาน ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช พบเครือข่ายผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยเกี่ยวข้อง รับฟังข้อเสนอแนะความต้องการแรงงานในพื้นที่ พร้อมแสวงหาข้อเท็จจริงของสภาพสังคม ร่วมบูรณาการทำงานเชิงรุกตามแนวทางประชารัฐวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมรับฟังประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย 

ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามและผลักดันงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ กระทรวงจะปรับบทบาทภารกิจกว้างขึ้น โดยดูแลพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวม จึงได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ต่อไป