พม. เผยข้อมูลจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยข้อมูลการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑- ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 


นางนภา กล่าวว่า ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน บริเวณรอบท้องสนามหลวง และพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบังคับการสอบสวน เทศกิจ และกรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผลการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน มีดังนี้ 


   

๑) บริเวณพื้นที่สนามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ พบทั้งสิ้นจำนวน ๑๙๒ ราย คนไทย ๑๙๑ ราย ต่างด้าว ๑ ราย จากการสำรวจข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
๒) ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ พบทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๔ ราย คนไร้ที่พึ่ง ๔๘ ราย (คนไทย ๔๖ ราย ต่างด้าว ๒ ราย) พบคนไร้ที่พึ่งมากที่สุดในภาคกลาง คนขอทาน ๖๖ ราย (คนไทย ๔๖ ราย ต่างด้าว ๒๐ ราย) ชาย ๔๑ ราย หญิง ๒๕ ราย พบผู้ทำการขอทานมากสุดในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ
 

นางนภา กล่าวต่อไปว่า จากการสอบถามข้อมูลโดยนักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ พบสาเหตุที่ส่งผลให้กลุ่มคนเหล่านี้กลายเป็นคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ได้แก่ ๑) ปัญหาทางเศรษฐกิจ ๒) ปัญหาด้านครอบครัว ๓) ปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และบ้านมิตรไมตรี ได้ดำเนินการคัดกรอง ให้การช่วยเหลือ และคุ้มครองตามกระบวนการพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยการให้คำปรึกษาแนะนำ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น บริการที่พักชั่วคราว วางแผนพัฒนาศักยภาพอย่างมีส่วนร่วม ปรับพฤติกรรม ส่งกลับภูมิลำเนาหรือคืนสู่ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่ต้องเข้ารับบริการระยะยาวในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างถูกต้อง โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจ ไปสู่ความสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม นำพาประเทศไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง นางนภา กล่าวตอนท้าย 
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.