ปลัดแรงงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงฯ ประจำปี 2560

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวง) ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

   

   
 
 สำหรับวัดมะนาวหวาน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๖ ถนนนครศรีธรรมราช - จันดี หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง ใน พ.ศ.๒๒๒๕ ปัจจุบันมีอายุ ๓๓๕ ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๙ และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นทุนมูลนิธิวัดมะนาวหวานอีกด้วย


ทั้งนี้ มีผู้ร่วมอนุโมทนาปัจจัยเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร บำรุงพระอารามหลวง จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๓๗,๑๙๔.๕๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)