ร่วมเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ในหลวง ร”9 ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เศรษฐกิจพอเพียง นำทางชีวิตฯ”

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหมุนเวียน เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ พระลานพระราชวังดุสิต พร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ให้แก่ประชาชนทุกคนนำไปสักการะ อีกด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต แห่งนี้ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา จำนวน 3 ชุด ชุดแรกในชื่อชุด ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” ชุดที่ 2 ในชื่อชุด “2 กษัตริย์นักพัฒนา” ในหัวข้อ สืบสาน รักษา ต่อยอด  และชุดที่ 3 ในชื่อชุด ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งป่าและดิน”  และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ในชื่อชุด เศรษฐกิจพอเพียง นำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด" โดยจัดแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางให้เกิดความสมดุลแก่ตัวเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  พร้อมทั้งการแสดงตัวอย่างของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง องค์กรต่างๆ รวมทั้งการน้อมนำไปประยุกต์ใช้จากนานาประเทศ และการจัดแสดงรางวัลและพระเกียรติคุณที่องค์การนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ และตัวอย่างของบุคคลต้นแบบที่เดินตามรอยพระยุคลบาท
นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่ทรงงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตลอดจนการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ผสานสอดคล้องกับแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ซึ่งก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์เสมอมา

โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงน้อมนำหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชกรณียกิจต่างๆ ไปดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ทั้งด้านการส่งเสริมความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ด้านการพัฒนาการเกษตร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่ให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกของประชานให้มีส่วนร่วมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมโครงการจิตอาสา เช่น การกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำตามชุมชนต่างๆ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะปัญหาด้านน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด และสวยงาม อีกด้วยนอกจากนี้ ภายในบริเวณนิทรรศการยังจัดให้มีห้องฉายภาพยนตร์ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีการฉายภาพ 3 มิติเสมือนจริง หรือ Hologram มาใช้แสดงรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงได้รับจากนานาประเทศในสาขาต่าง ๆ มากมาย พร้อมกันนี้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเนื้อหาของนิทรรศการผ่านแอปพลิเคชั่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด" ได้อีกด้วย นิทรรศการดังกล่าว เปิดให้ประชาชนเข้าชม ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น  ณ  บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.