พม. เน้นรุกสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share


 วันนี้ (วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share เพื่อสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานชั้น ๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เริ่มดำเนินการ โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยน้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รู้จักการเป็น “ผู้ให้” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครบรอบ ๑๐ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐) 

ซึ่งทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ 

และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ภายใต้ โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และให้ขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ 


   

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share สร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ" เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็น ต้นไม้ที่สมบูรณ์ และเดินตามรอยพ่อ ด้วยกระบวนการ ๓ Shift คือ การยกระดับเติมความรู้ ยึดหลัก ๓ ส. ได้แก่ ๑) สร้าง พลังแห่งการให้และแบ่งปัน เด็กดีมีวินัย ห่วงใยประเทศชาติ ๒) เสริม ประสบการณ์ชีวิต ปลูกจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

๓) สืบสาน ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อความดี ยึดวิถีความพอเพียง ๗ Share คือ การนำโครงการที่เด็กๆ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ งานจิตอาสาตามกระบวนการสวัสดิการสังคม ๗ ด้าน ไปลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก พัทลุง ระยอง ศรีสะเกษ สตูล สุรินทร์ และอุบลราชธานี
 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน“พลังประชารัฐ พลังประชาชน” เสริมสร้างจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน ปลูกต้นกล้าความดี ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป " พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวตอนท้าย