เกษตรฯ จัดยิ่งใหญ่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดยิ่งใหญ่ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน เพื่อน้อมระลึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ ผู้แทนเหล่าทัพ นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวง เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ และกล่าวว่า นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน 


กอปรกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมทั้งโครงการพระราชดำริฝนหลวงนี้ ก่อใหเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นเวลามายาวนานกว่า 60 ปี 


   

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมายภายในงาน ได้แก่ การแสดงนิทรรศการ “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการไปเมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ภายใต้แนวคิด “ฝนหลวง 4.0 ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากผืนฟ้า นำไทยยั่งยืน” ประกอบไปด้วยนิทรรศการเล่าเรื่องโครงการพระราชดำริฝนหลวงจาก 5 พระอัจฉริยภาพ ผ่านระบบ AR Application การจำลองการปฏิบัติการ ฝนหลวงผ่านเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) เห็นภาพเสมือนจริง 360 องศา กิจกรรมการระบายสีเครื่องบินด้วยระบบ AR Scanner นิทรรศการโครงการพระราชดำริต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานร่วมบูรณาการ นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายและภาพวาด การประกวดจัดนิทรรศการของนักศึกษา การสาธิตส่งเสริมอาชีพ 

อาทิ การทำสบู่ขัดผิว การทำเมนูจากปลานิล รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตลอดการจัดงาน ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมในส่วนของภูมิภาคอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครฝนหลวง และประชาชน ก็ได้มีการร่วมทำพิธีถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวงด้วยเช่นกัน