ก.วัฒนธรรม แจ้งผู้เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ หมู่คณะ โทร 1765

สำหรับหน่วยงาน สถานศึกษา หรือประชาชนที่ประสงค์เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง เป็นหมู่คณะ ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์มายังกระทรวงวัฒนธรรม (เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) โดยสามารถส่งหนังสือได้ตามช่องทาง ดังนี้ 
 

ส่งหนังสือที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียนร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง กทม. 10310 โทร.02 209 3503 หรือแฟกซ์มาที่ 02 209 3591 
 

ส่งหนังสือด้วยตนเอง : ศูนย์ส่วนหน้ากระทรวงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ ณ ห้องจำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) โดยขอให้ส่งหนังสือล่วงหน้าก่อนการเข้าชมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมพร้อมในการจัดระบบการดูแลให้ท่านได้รับความสะดวกมากที่สุด สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1765