สค. ให้การต้อนรับคณะ AIT และ NASC จากเนปาล ดูงานด้านสตรี

ในวันที่ 23 พ.ย.60 เวลา 09.00 น. นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology - AIT) นำโดย Ms. Achala Dahal Director of Studies และบุคลากรของวิทยาลัยการบริหารจัดการบุคลากร (Nepal Administrative Staff College หรือ NASC) ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “Short Training Program on GESI and GRB for Nepal” ในโอกาสขอเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านสตรี ความเสมอภาคระหว่างเพศ และการดำเนินนโยบายในบริบทของประเทศไทย ณ ห้องริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค. โดยมีผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐ คน


    

   

นางพรสม กล่าวว่า สค. เป็นหน่วยงานระดับนโยบายมีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว จึงเป็นที่สนใจกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในการเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งคณะศึกษาดูงานในวันนี้ก็เช่นกัน ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนสาระสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) สิทธิสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศในบริบทของประเทศไทย (Women rights and Gender Equality in Thailand) ๒) ลักษณะของความครอบคลุมทางสังคมที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศไทย (Nature of Social Inclusion are practice in Thailand) และ ๓) ประสบการณ์ของขั้นตอนการส่งเสริมศักยภาพสตรีในบริบทของการพัฒนาชาติ (Experience on women empowerment process in national development)

นางพรสม กล่าวต่ออีกว่า การมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขับเคลื่อนดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology - AIT) และบุคลากรของวิทยาลัยการบริหารจัดการบุคลากร (Nepal Administrative Staff College หรือ NASC) ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีของ สค. ทำให้ทราบถึงความแตกต่างและทิศทางในการดำเนินงานด้านสตรีของประเทศเนปาลด้วย เนื่องจากคณะ NASC ที่มาศึกษาดูงานในวันนี้ เป็นสถาบันอิสระระดับชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารของเนปาลที่ให้การฝึกอบรมสำหรับพนักงานของรัฐบาลเนปาลและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการบริหารงานของรัฐบาลเนปาลและการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการของประเทศ
 
 “เนื่องในโอกาสที่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว จึงถือโอกาสนี้มอบเข็มกลัด “ริบบิ้นขาว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้แก่คณะศึกษาดูงานดังกล่าวด้วย” นางพรสม กล่าวในตอนท้าย