พม.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปล่อยขบวนวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ปี 60

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2560 กล่าวรายงาน โดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในงานประธานในพิธีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ บุคคลที่ไม่นิ่งเฉยเมื่อพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการยุติความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 7 รางวัล พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ เพื่อสร้างกระแสสังคมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และตระหนักต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และกระตุ้นให้คนในสังคมมีส่วนร่วมด้วยการใช้วาจาในการสื่อสารในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักรกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้นำขบวนที่ปล่อยไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสมทบกับกิจกรรมการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ซึ่งตำรวจนครบาล นำโดย สน.พญาไท ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตพญาไทจัดกิจกรรม เดินรณรงค์ “หยุด! คำร้าย ทำลายครอบครัว” โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ อีกกว่า 200 คนด้วย

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและการสร้างความมั่นคงของครอบครัว ซึ่งปรากฏให้เห็นมาเป็นเวลานาน และพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี นับเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อีกทั้งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล สำหรับประเทศไทย ทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว 

และได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีตลอดทั้งเดือน ทำให้หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐ ในการประสานการดำเนินการรณรงค์ดังกล่าวร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างกระแสให้สังคมมีความตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหาดังกล่าว เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

       

   

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปี 2560 กระทรวง พม. โดย สค. มีบทบาทและภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทั้งในสถาบันครอบครัวและชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง ด้วยครอบครัวที่อบอุ่นบนพื้นฐานแห่งความรู้ที่นำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืน ได้กำหนดจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์ “หยุด! คำร้าย ทำลายครอบครัว” โดยเริ่มจากตัวเราเองที่ไม่ใช้วาจาที่รุนแรงอันเป็นการสร้างความร้าวฉานขึ้นในครอบครัว รวมทั้งปฏิบัติต่อกันทั้งด้านกาย และวาจาอย่างเคารพ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ซึ่งการสื่อสารเชิงบวกในสมาชิกครอบครัว ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งของการหยุดยั้งการกระทำความรุนแรงได้

“กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวในวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และร่วมกันเป็นพลังในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและบุคคลที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรง ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวง พม. พร้อมทั้งขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกหน่วยงานที่มาร่วมจัดกิจกรรม ตัวแทนภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ศิลปิน ดารา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.บางซื่อที่สละเวลามาช่วยกันรณรงค์ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนง ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการนำเสนอ ข่าวสาร ข้อเท็จจริง และสะท้อนปัญหาต่างๆให้ประชาชนทราบ อันนำมาสู่การขยายเครือข่ายให้คนในสังคมได้ร่วมกันขจัดปัญหาความรุนแรงดังกล่าวให้หมดไป” นายพุฒิพัฒน์ กล่าวในตอนท้าย

ด้าน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล หน่วยงานดีเด่นที่ร่วมดำเนินงานยุติความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 7 รางวัล แบ่งเป็นประเภทหน่วยงาน 3 รางวัล ได้แก่
1.สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีผู้แทนเข้ารับคือ นายสาโรช นักเบศร์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีและครอบครัว 6 2.คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนเข้ารับคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว 

และ 3. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผู้แทนเข้ารับ คือ นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิลป์ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และประเภทบุคคล 4 รางวัล ได้แก่ 1.นางสาวอริย์กันตามหาพฤกษ์พงศ์ หรือน้องยิปโซ (ดารานักแสดงเจ้าของ Word Hurt Campaign) 2.นายเป็ด คล้ามคล้าย (คนขับรถแท็กซี่ช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกคนร้ายพยายามกระทำชำเรา) 3.นางสาววนิดา ดับโศรก และ 4.นางสาวมนัญญา ปัดถาวงษ์ (สองสาวพลเมืองดีช่วยเหลือเด็กวัย 3 เดือน จากการทำร้ายของพ่อเลี้ยง) มีการจัดบูทนิทรรศการและกิจกรรมครอบครัวจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Walk Rally ครอบครัวไร้ความรุนแรง และกิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ฯ ไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมี นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนำขบวนดังกล่าว

นางพรสม กล่าวว่า การนำขบวนรถเดินสายรณรงค์ไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครเส้นทางระหว่างสวนจตุจักรถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการไปร่วมสมทบกับกิจกรรมการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งตำรวจนครบาล โดย สน.พญาไท ได้ร่วมกับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตลอดจนอาสาสมัคร ได้จัดเดินรณรงค์ “หยุด! คำร้าย ทำลายครอบครัว” โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ ขึ้น


ถือเป็นการสานต่อนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายหลังจากที่ได้มอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับมอบเข็มกลัดริบบิ้นขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลที่แสดงออกถึงการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรี จากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา