กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดโครงการส่งเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตรีศรีสะเกษ

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพาณิชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินการธุรกิจให้แก่สตรี โดยมี นางเบญจมาศ หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย กลุ่มสตรีจากจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครพนม เข้าร่วมโครงการกลุ่มละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

   

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่สนใจและจดจำได้ง่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานรวมถึงการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 ช่วง คือ ภาคทฤษฎี การปฏิบัติ และมอบหมายงานกลับไปทบทวนพัฒนาและศึกษาดูงาน โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ วิทยากรจากมหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ สำนักงานอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาชุมชน องค์กรวิสาหกิจชุมชน และร้านค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดศรีสะเกษ