Update Newsศิลปวัฒนธรรม

SACICT เปิดรับช่างศิลปหัตถกรรมทั่วประเทศ เข้ารับการคัดสรรเชิดชู ประจำปี 2561 วันนี้ถึง 20 ธ.ค.60

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ตระหนักและให้ความสำคัญการอนุรักษ์ และสืบสานเพื่อรักษาคุณค่าองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สะท้อนในศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง เพื่อให้ดำรงคงอยู่ส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ รักษา สืบสานต่อไป โดยไม่สูญหายไปตามกาลเวลา และมุ่งมั่นที่จะผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์สู่ความร่วมสมัย และสมัยนิยม อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้

SACICT เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติมีองค์ความรู้ และทักษะในงานศิลปหัตถกรรมในสาขาต่างๆ จากทั่วประเทศ เข้ารับการคัดสรรเพื่อการเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” หรือ “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” หรือ“ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อและผลงานได้ที่ www.sacict.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวัลย์ลดา จันทร์ทูล โทรศัพท์ 091-767-1247 035-367-054 ต่อ1334 โทรสาร 035-367-051 E-mail : Wanlada.c@sacict.mail.go.th