“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” กฟผ.นำชุมชนเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตข้างโรงไฟฟ้า มอบเป็นอาหารกลางวันนร.

          กฟผ. ร่วมกับชุมชน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตที่ได้ร่วมกันปลูกเมื่อช่วงวันแม่ ภายในแปลงนาสาธิตชีววิถี กฟผ. เพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สำนักงานใหญ่ กฟผ. เตรียมนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวได้มอบให้ชุมชนชีววิถีเพื่อปลูกบริโภคในครัวเรือน และจัดทำเป็นข้าวสารมอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน
            ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตชีววิถี กฟผ. ตามกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และชุมชนร่วมกันดำเนินการ เพื่อน้อมสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. พร้อมกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง กฟผ. ร่วมเกี่ยวข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิตชีววิถี กฟผ. เพื่อการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เนื้อที่ 1 ไร่ ภายในสวนน้ำพระทัย สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี
            นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา กฟผ. และชุมชน ได้ร่วมกันปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตแห่งนี้ ปัจจุบันข้าวได้เจริญงอกงามออกรวงพร้อมที่จะทำการเก็บเกี่ยว โดยพันธุ์ข้าวหลักที่ปลูกในแปลงนาสาธิต เป็นพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคสูง เป็นที่นิยมปลูกในภาคกลาง คาดว่าจะให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับชุมชนเครือข่ายชีววิถี กฟผ. นำไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปสีเป็นข้าวสารเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยต่อไป
            นอกจากนี้ ในบริเวณโดยรอบแปลงนาสาธิต ยังจัดให้มีการสาธิตโครงการชีววิถีในด้านต่างๆ อาทิ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการปลอดสารเคมี โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ รวมถึงออกแบบจำลองสภาพพื้นที่ปลูกป่า กฟผ. แบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การสร้างฝายชะลอน้ำ พื้นที่แก้มลิง และการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางศาสตร์พระราชา สำหรับน้ำที่ กฟผ. นำมาใช้ในการดูแลพื้นที่ทั้งหมดนี้ เป็นน้ำที่มาจากบ่อพักน้ำที่ผ่านการใช้งานจากหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ที่ผ่านการบำบัดและตรวจสอบคุณภาพแล้วนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และแสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้า
            ทั้งนี้ ภายในงานได้มีพิธีทำขวัญข้าวและการแสดงเพลงเกี่ยวข้าว โดยคณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน –อีแซว) ประจำปี 2539 จากนั้นจะมีการสาธิตเกี่ยวข้าวโดย นางศิริรัตน์ สร้อยกล่อม เกษตรกรดีเด่นจังหวัดนนทบุรี และเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในโครงการชีววิถีของ กฟผ. ตลอดจนนิทรรศการเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน และการสาธิตการฝัดข้าว และสีข้าวให้ชมอีกด้วย.