คกก.ขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี 

กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) จัดประชุมนัดแรก มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 4 คณะ พร้อมเดินหน้าวางแผนงานและโครงการที่สนับสนุนแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เน้นความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุตามเป้าหมาย


วันนี้ (12 ธันวาคม 2560) นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ "แผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) ครั้งที่ 1/2560 

ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  โดยในที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี จำนวน 4 คณะ เพื่อขับเคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์หลัก และได้พิจารณาการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี ดังกล่าว โดยเฉพาะแผนงานและโครงการที่สนับสนุนแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

   

   

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่ประชุมมีมติเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 5 ปี จำนวน 4 คณะ   ซึ่งประกอบด้วย  1.คณะอนุกรรมการด้านพัฒนานโยบายสาธารณะ กฎหมาย และพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการ  2.คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  3.คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาศักยภาพชุมชน/ท้องถิ่น และปฏิรูปจัดบริการเพื่อลดเสี่ยงลดโรค และ 4.คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล

สำหรับแผนงานและโครงการที่สนับสนุนแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เน้นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  1.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายสาธารณะ และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้อง  2. การสื่อสารเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และการขับเคลื่อนทางสังคม  3.การพัฒนาศักยภาพชุมชน ท้องถิ่น  4.การจัดการระบบข้อมูล  5.การจัดบริการลดเสี่ยงและควบคุมโรค และ 6.การจัดการความรู้ นวัตกรรม การติดตามประเมินผล  

โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือในเรื่องการดำเนินงานและการเสนอความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานเครือข่าย เพื่อร่วมแก้ไข สนับสนุนและพัฒนางานบูรณาการร่วมกัน ต่อไป ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422