อธิบดีสค.มอบรางวัล”อรรธนารีศวร ครั้งที่ 1″ ประจำปี 60

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน และมอบรางวัล “อรรธนารีศวร ครั้งที่ 1” ประจำปี พ.ศ. 2560 กล่าวรายงาน โดย นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 

การจัดงานมอบรางวัลอรรธนารีศวรนี้ เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน นำโดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) / Armed Forces Research Institute of Medical Science (AFRIMS) / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อบุคคลและหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ 
 

   

   

   

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า สค. ได้พยายามขับเคลื่อนและผลักดันงานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้หญิงชายมีสิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตลอดจนมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองให้ทุกคนไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศและความเป็นธรรมในสังคม 

ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้มีเพียงแต่การส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศชายและเพศหญิงเท่านั้น แต่ยังได้ครอบคลุมไปถึงบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิดอีกด้วย ซึ่งการจัดงานมอบรางวัล “อรรธนารีศวร” ในวันนี้ ถือเป็นเกียรติต่อบุคคล และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพ ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนรวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมอันดี นำไปสู่การตระหนักรู้ของสังคมวงกว้างถึงความเสมอภาค ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

และยังจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลและหน่วยงาน ในการร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน โดยปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ อันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว และอัตลักษณ์ทางเพศต่อไป 
 

   

   

ด้านนายกิตตินันท์ กล่าวว่า สมาคมฟ้าสีรุ้ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทชุมชน และสังคม ในการพัฒนาและเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อสร้างเสริมกำลังใจ รวมถึง ชื่นชมการทำงานของชุมชนและสังคม ทั้งในระดับบุคคล และหน่วยงาน ที่ดำเนินงานขับเคลื่อนในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ และวิถีทางเพศที่มีความหลากหลาย จึงได้บูรณาการกับหลาย ๆ หน่วยงานจัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อตอบแทนคุณความดีของบุคคล และหน่วยงานที่ทำงาน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติดังกล่าว 
 

และนายกิตตินันท์ ยังกล่าวต่ออีกว่า “รางวัลอรรธนารีศวร” ถือเป็นรางวัลแรกของประเทศไทย และอาจจะพูดได้ว่าเป็นรางวัลแรกและรางวัลเดียวของโลก ที่ได้อัญเชิญปางอรรธนารีศวร มาเป็นองค์รางวัล ซึ่งรางวัล “อรรธนารีศวร” นั้น มีที่มาจาก องค์เทพ “อรรธนารีศวร” เป็น 1 ใน 9 ปางอวตารของ พระศิวะ มีรูปกายครึ่งซีกขวาเป็นชาย ครึ่งซีกซ้ายเป็นหญิง นั่นเป็นเพราะ พระอรรธนารีศวร นั้นเป็นการรวมบารมีแห่งพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี ผู้เป็นพระชายา แทนความหมายของการรวมพลังของ “พลังแห่งการควบคุมของสตรีและอำนาจแห่งบุรุษ” เพื่อเป็นการปรับสมดุลในการดำเนินชีวิต แนะนำทางให้ไปพบกับความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาและสุขสมหวังในความรักต่อไป 
 

   

สำหรับรางวัลในวันนี้ มีทั้งสิ้น 9 รางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลายทางเพศ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชุมชนหลากหลายทางเพศ และด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนหลากหลายทางเพศ โดยในแต่ละด้านจะมีทั้งประเภทบุคคล และประเภทองค์กร และมีรางวัล Pride Award รางวัลแห่งความภูมิใจ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทบุคคล และประเภทองค์กรด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีรางวัลมิตรภาพ ซึ่งมอบให้แก่ เกล็น เดวีส์ เอกอัคราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย สำหรับการอุทิศแรงกาย แรงใจในการทำงานและให้เกียรติบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง