รมว.พม. ตรวจเยี่ยม พส. และสำนักงานธนานุเคราะห์ พร้อมเน้นการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (14 ธ.ค. 60) เวลา 13.30 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ พส. อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ กอง/กลุ่มต่างๆ รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศปก.พส.) และสำนักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ พส. และพบปะพูดคุยกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พส. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ
 

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ขับเคลื่อนงานไปสู่การเป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการเสริมพลังทางสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น เพื่อการดูแลพัฒนากลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน 2 ประเด็น คือ การพัฒนาศักยภาพคน และการสร้างความเสมอภาค อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า พส. มีหน่วยงานในสังกัด 154 หน่วยงาน ดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนี้ 1) ผู้ทำการขอทาน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 จำนวน 5,990 คน 2) คนไร้ที่พึ่งตาม พ.ร.บ.คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 จำนวน 74,808 คน 3) ราษฎรบนพื้นที่สูงตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1,441,135 คน 4) สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 จำนวน 1,387,145 คน และ 5) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 133,304 คน นอกจากนี้ ยังดูแลประชาชนที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ 
 

   

   

พลเอก อนันตพร กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ พส. ในปีงบประมาณ 2561ได้มุ่งเน้นโครงการสำคัญ ดังนี้ 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน โดยใช้หลัก 3P: Policy บังคับ ใช้กฎหมาย Protection การคุ้มครองช่วยเหลือ และ Prevention การป้องกัน 2) สานฝัน ปันโอกาส แก่ผู้แสดงความสามารถ โดยพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และทักษะความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ


3) Big Data การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของ พส. กับข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 4) การพัฒนาคนจนให้พอกิน บูรณาการ One home ลงเคาะประตูบ้าน ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยมีเป้าหมาย 252,788 ครอบครัว 5) การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม และ 6) การส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก และอุทัยธานี
 

“กระทรวง พม. โดย พส. มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำชับสำนักงานธนานุเคราะห์ ให้บริการรับจำนำทรัพย์สินในอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าทางการเงิน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการ พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind)”
พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย