แอร์เอเชียจับมือ UNDP เปิดตัว 4 โครงการนำร่องพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

สายการบินแอร์เอเชียและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นดีพี (United Nations Development Programme - UNDP) ร่วมลงนามเอ็มโอยู ประกาศความร่วมมือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัว 4 โครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals – SDGs) ซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในระดับสากล


ภายใต้กรอบความร่วมมือในการลงนามครั้งนี้ แอร์เอเชียและยูเอ็นดีพีจะร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทย (Eastern Sarus Crane) โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างเท่าเทียมกันหรืออารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน (Journey D)

โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งเน้นการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่คนทั่วไป ผ่านโครงการย่อยอื่นๆ เช่น การเพ้นท์ลายเครื่องบินเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

โครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย โดยสายการบินแอร์เอเชียจะร่วมสนับสนุนและสร้างการรับรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทย ณ จ.บุรีรัมย์ โดยโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจาก องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเพาะพันธุ์และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ

โครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างเท่าเทียมกันหรืออารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เน้นการพัฒนาบุคลากรของสายการบินแอร์เอเชียเพื่อให้มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการให้บริการผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการเคลื่อนย้ายและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว

นอกจากนี้ แอร์เอเชียยังต้องการสร้างสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน Journey D โดยมอบองค์ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับสมาชิกของชุมชน เพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนาระบบการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนได้ ในโครงการนี้แอร์เอเชียทำงานกับชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ ชุมชนโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนผาหมี จังหวัดเชียงราย และชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราชนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า แอร์เอเชียตระหนักอยู่เสมอว่าการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนในทุกภาคส่วนเป็นเรื่องทีจำเป็นในยุคปัจจุบัน เราดำเนินการวางกรอบแนวทางร่วมกับยูเอ็นดีพีเพื่อพัฒนาสังคมโลกให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและเพื่อให้ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงในระยะยาว ผ่าน 4 โครงการหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาที่รอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แอร์เอเชียริเริ่มสร้างรากฐานให้กับโครงการเพื่อสังคมในลักษณะนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยใช้ประโยชน์จากธุรกิจสายการบินและเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุมทุกภาคในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เราฝึกฝนพนักงานเกี่ยวกับการบริการผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษผ่านโครงการอารยสถาปัตย์ 

นอกจากนี้เราได้นำสมาชิกชุมชนในโครงการ Journey D ทั่วประเทศเดินทางไปพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวางแผนร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสาวเดียร์ดรา บอยด์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กล่าวว่า ยูเอ็นดีพีมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับแอร์เอเชียเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนี่คือตัวอย่างที่ดีของภาคธุรกิจที่สามารถมีส่วนในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เราพัฒนาหาแนวทางนวัตกรรมในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เรายังมองหาโอกาสอื่นๆทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในวันนี้แอร์เอเชียประกาศความร่วมมือกับยูเอ็นดีพีเพื่อที่จะมุ่งหน้าในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ และนางสาวเดียร์ดรา บอยด์ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีการเสวนาพูดคุยถึงแผนการดำเนินงานโครงการแต่ละโครงการ 

โดยมีตัวแทนของทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ นายมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ตัวแทนโครงการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอนุรักษ์และศึกษา องค์การสวนสัตว์ ตัวแทนโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทย คุณวรยุทธ กิจกูล รองประธานเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ ตัวแทนโครงการอารยสถาปัตย์ และนายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ตัวแทนโครงการ Journey D