Update Newsสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค มอบรางวัล SRRT ดีเด่นระดับเขต

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานประชุมการบูรณาการแผนป้องกันควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมมอบรางวัลผลการดำเนินงานของเครือข่ายระบาดวิทยา จำนวน 24 รางวัล อาทิ รางวัลคนดีศรีระบาดเขตสุขภาพ ที่ 7 ประจำปี 2560 รางวัลผลการดำเนินงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) อำเภอได้มาตรฐานดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2560 


ในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบนโยบายสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1.งานระบาดวิทยาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำงานสาธารณสุขทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมสุขภาพ คุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการสาธารณสุข การสอบสวนโรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า 2.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่เกิดขึ้นในปีนี้ กำลังร่างเพื่อจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา


โดยมีการพัฒนาการมาจาก ทั้งอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งและระบบสุขภาพอำเภอ ที่ปรับแนวคิดจากระบบสุขภาพที่เน้นบริการมาเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) มีบทบาทเป็นเลขา ให้เราใช้กลไกนี้ในการสร้างและทำงานด้านสุขภาพเชื่อมโยงระบบบริการมายังชุมชน ให้เกิดผลงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และ 3.ประเด็นนโยบาย เรื่อง วัณโรค โดยให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามผู้ป่วยเพื่อรับประทานยาครบ ไม่ขาดยา โดยในปีนี้วัณโรคถือเป็นงานสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องร่วมมือหลายฝ่ายในการจัดการปัญหาวัณโรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป