รมว.พม. เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ สานต่อ 9 ของขวัญปีใหม่ก้าวไปกับ พม.

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 เวลา 13.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม. ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มอบให้แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2561 พร้อมเยี่ยมชมการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล “การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ” และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” (Leave No One Behind) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขับเคลื่อนการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างความเท่าเทียมในสังคม ด้วยแนวคิดเปลี่ยน "ภาระ" เป็น "พลัง" ของสังคม 

อาทิ การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถดำรงชีวิตอิสระ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย พก. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการ
ระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้ครบ 1,752 ศูนย์ 
 

กระทรวง พม. จึงได้จัดกิจกรรม “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร” เป็น 1 ใน 9 ของขวัญปีใหม่ ซึ่งรัฐบาลมอบให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการและอำนวยความสะดวกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service สำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งช่วยส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการของภาครัฐ ตลอดจนการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

   

  

ทั้งนี้ ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร นับเป็นต้นแบบศูนย์แห่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการ (Disabilities Hub) ของประเทศไทย มีภารกิจจัดบริการด้านต่างๆ ให้แก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย 1) การออกบัตรประจำตัวคนพิการ 2) บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ 3) บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการหรืออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ


4) บริการด้านการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ 5) การบริการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/ช่วยเหลือ หรือบริการให้คำปรึกษา และ 6) การบริการด้านอื่นๆ อาทิ บริการนวดคนตาบอด ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ ร้านกาแฟคนพิการลานดนตรี S2S ศูนย์รับบริจาคกายอุปกรณ์ และศูนย์สายด่วน 1479 เพื่อคนพิการทั้งมวล 
 

กระทรวง พม. มีนโยบายขยายจุดการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 4 มุมเมือง (Service Link) ประกอบด้วย ลาดกระบัง มีนบุรี สายไหม และอ้อมน้อย โดยดำเนินงานในลักษณะ “ศูนย์บริการใกล้ตัว ใกล้ใจสำหรับคนพิการ” ด้วยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การเคหะแห่งชาติมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อคนพิการ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด 
 

   

“กระทรวง พม. พร้อมจัดบริการตามกฎหมายอย่างครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคนพิการเป็นสำคัญ” พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย