อธิบดีพก. ส่งความสุข… รับปีใหม่ 61 เพื่อคนพิการ

 

วันนี้ (3 ม.ค. 61) เวลา 10.30 น. ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เริ่มต้นปีพุทธศักราช 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอส่งมอบความสุขแด่พี่น้องประชาชนคนพิการ ผ่านการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการอย่างครบวงจร ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ และการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” 

นายสมคิด กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของ พก. ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคนพิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ วาระขึ้นปีใหม่ ปี 2561 พก. จัดโครงการ “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ” เพื่อเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ได้แก่ 1) การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ อาทิ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะให้คนพิการทำงานกับบริษัทในนิคมอมตะนคร โดยเตรียมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ 

ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในภาคเอกชน และการผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐ ที่มีเป้าหมายการจ้างงาน 6,200 คน / การจัดงาน Gift Fair เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพคนพิการ / การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) หรือ S2S ซึ่งในปี 2561 จะดำเนินโครงการต่อยอดเป็น “S2S Plus” 

   

นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า 2) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการระดับประเทศและอาเซียน เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับคนพิการ (Disabilities Hub) ของประเทศไทย โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายในศูนย์ดังกล่าวมีบริการประกอบด้วย สายด่วน 1479 เพื่อคนพิการทั้งมวล / ร้านนวดของคนพิการ / ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการ / ร้านกาแฟคนพิการ / ลานดนตรี “S2S” / ศูนย์รับบริจาคกายอุปกรณ์ 
 
 นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้ครบ 1,752 ศูนย์ / การขยายจุดให้บริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 4 มุมเมือง (Service Link) ซึ่งดำเนินงานในลักษณะ “ศูนย์บริการใกล้ตัว ใกล้ใจ สำหรับคนพิการ” ประกอบด้วย ลาดกระบัง มีนบุรี สายไหม และอ้อมน้อย เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็วและครบวงจร 

และ 3) การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสวัสดิการ ได้แก่ โครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดยจะมีการขยายโครงการฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีนี้ / การจัดบริการสุนัขนำทางคนตาบอดในประเทศไทย (Guide Dogs) / อาชาบำบัด / การจัดทำคำบรรยายแทนเสียง (Captioning) และการคัดเลือกพร้อมเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ และมอบโล่องค์กรมาตรฐานด้านคนพิการ 
 
 “นโยบายข้างต้นนับเป็นส่วนหนึ่งของการ “ส่งความสุข...ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2561 เพื่อคนพิการ” จากรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พก. ได้เริ่มขับเคลื่อนดำเนินการแล้ว และกำหนดเป้าหมายให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2561 นี้ โดยหวังว่าคนพิการจะได้รับบริการตามกฎหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ เพื่อร่วมกันเปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ของสังคมอย่างแท้จริง” นายสมคิดกล่าวในตอนท้าย