Update Newsสังคม

คณะกรรมการบริหารการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.ปทุมธานี

นายไมตรี อินทุสุต ประธานคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นางวิไล มณีประสพโชค ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชน 3 ได้มาตรวจเยี่ยมชม โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานี ( พหลโยธิน กม.44. )ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดของการเคหะแห่งชาติ มีจำนวน7,536 หน่วย 168 อาคาร และรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการของชุมชน ของ โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) จาก ร.ต.ต.หญิง เติมศรี แก้วชิน และ คณะกรรมการมีส่วนร่วมชุมชน บ้านเอื้ออาทรจังหวัดปมุมธานี (พหลโยธิน กม.44) 

โดย นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ได้ให้แนวทางการบริหารชุมชน 5 บริหาร ประกอบด้วย การบริหารชุมชน(จัดการตนเอง) , บริหารคุณภาพชีวิต และ อาชีพ , บริหารกายภาพ และ สิ่งแวดล้อม , บริหารความเสี่ยง และ บริหารตลาดประรัฐ เพื่อให้เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาชุมชนที่เข็มแข็งยั่งยืน นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมองค์ประกอบของชุมชน เช่น ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน แปลงผักสวนครัว และคอนโดกบ เป็นต้น

สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร จ.ปทุมธานี(พหลโยธิน กม. 44) เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2560 ประเภท อาคารชุด