กรมพส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพฯ พร้อมเดินหน้างาน Family Data

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร พร้อมประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงาน Family Data ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่พร้อมภาคีเครือข่ายเดินหน้ามอบของขวัญ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสวัสดิการสังคม ณ ชุมชนแฟลตดินแดง 

   

   

  

และในเวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายนพกรณ์ เวทการ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่าย เดินหน้ามอบของขวัญ Family Data ลงพื้นที่เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม โดยการเดินตามข้อมูลการจดทะเบียนคนจน เคาะประตูเยี่ยมบ้าน วางแผนช่วยเหลือ เพื่อความยั่งยืนโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร

   

   

จากนโยบายของพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และในปี ๒๕๖๑ พม.ได้จัดเตรียม ๙ ของขวัญปีใหม่ เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และหนึ่งในของขวัญสำคัญของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คือ Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม 

โดยนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาดำเนินการคัดกรองผู้ไม่มีรายได้ มีหนี้นอกระบบ หรือหนี้อุปโภค บริโภคและมอบหมายให้ทีม One Home ของกระทรวงฯ ในทุกจังหวัดร่วมกับร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้วเก็บข้อมูลผู้ลงทะเบียนฯ 

ตามคุณสมบัติดังกล่าว ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหาในมิติของสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการ Case Management รวมทั้งจัดให้มีการติดตามผลและประเมินผลการแก้ไขโดย อบต. อปท. และอพม. มีส่วนร่วมในการจัดทำช่วยเหลือ โดยการช่วยเหลือทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวยังมีการสนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสมในภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจุดมุ่งเน้นในการดำเนินการ คือ การนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ มาใช้ในการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและดำเนินการสานต่อในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการหนุนเสริมภารกิจเพื่อการพัฒนาสังคม การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ลดความ เหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไป