สธ. มอบใบประกาศรับรองศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล มาตรฐานระดับสากล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มอบใบประกาศรับรองห้องปฏิบัติการที่ดี Good Laboratory Practice (GLP) ตามหลักการมาตรฐานสากล Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ให้แก่ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการทดสอบความปลอดภัยในด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ส่งผลดีต่อหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่จำเป็นต้องส่งไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการต่างประเทศ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

(วันนี้) 9 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบใบประกาศรับรองห้องปฏิบัติการที่ดีตามหลักการมาตรฐาน OECD GLP ให้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผนและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยที่สามารถบริการทดสอบความปลอดภัยตามหลักการมาตรฐาน OECD GLP ในด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นแห่งแรกของประเทศไทย นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีให้ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งอื่นๆ ในประเทศ เพื่อให้พัฒนาศักยภาพหน่วยงานห้องปฏิบัติการ ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยินดีให้การสนับสนุน ทุกหน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยตรวจสอบ (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority : CMA) มีภารกิจสำคัญในการขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งไม่ได้ทดลองในคน (non-clinical research and development) ให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดี GLP เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ยา ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี เครื่องสำอาง ตามหลักการของ OECD GLP ให้มีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการที่เหมาะสมทันกับสถานการณ์ของประเทศและของโลก ในการปกป้องคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ซึ่งในข้อกฎหมายของแต่ละประเทศหรือองค์กรความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เช่น EU กำหนดสินค้าทุกชนิดที่ใช้สารเคมีต้องจดทะเบียน ประเมิน อนุญาตและจำกัดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ ที่นำเข้า โดยจะยอมรับข้อมูลจากห้องปฏิบัติการที่มีระบบคุณภาพ OECD GLP เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมีคุณภาพสูง และเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทั่วกันของประเทศสมาชิก

   

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ในด้านการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ ประเทศไทยยังขาดช่วงในการพัฒนายาในการศึกษา ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิก (pre-clinic) เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่มีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองจาก OECD GLP ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุน ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมาโดยตลอด หลังจากที่ใช้ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการ เพื่อเข้ารับการตรวจสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557

ซึ่งบุคลากรทั้งหมดต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างสูงที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบของห้องปฏิบัติการการทดสอบ ในสัตว์ทดลอง ผลการศึกษาวิจัย การควบคุมระบบคุณภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐาน OECD GLP ซึ่งนับจากนี้สามารถให้บริการทดสอบความปลอดภัยของสารต่างๆ ในสัตว์ทดลอง ไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยไม่จำเป็นต้องส่งออกไปทดสอบ ยังห้องปฏิบัติการต่างประเทศ ช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องรอคอย ทำให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้ากับต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิ