เยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

วันที่ 23 มกราคม 2561 นายไมตรี อินทุสุต คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ สัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ได้มาเยี่ยมผู้ใช้บริการและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมของผู้ใช้บริการ โดยมีนายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ