ประธานบอร์ด กคช. ตามผลโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 การเคหะแห่งชาติ จัดประชุมการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ ผู้แทนสำนักจัดรูปที่ดิน ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้แทนเจ้าของที่ดินในโครงการฯ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 

   

นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ว่า เป็นโครงการนำร่องในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมืองให้เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะดวกสบาย มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เหมาะสม รวมทั้งแก้ปัญหาพื้นที่ตาบอดที่ไม่มีศักยภาพ ให้สามารถพัฒนาไปสู่ที่ดินที่มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง


นอกจากโครงการจัดรูปที่ดินดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเคหะแห่งชาติยังมีโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในจังหวัดยโสธร และจังหวัดต่างๆ เพื่อพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 - 2568) อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของประชาชนสู่ความยั่งยืนต่อไป