สธ.ร่วมกับนักวิจัยชั้นนำไทยและผู้แทนจีโนมมนุษย์สหรัฐฯ หารือด้านพันธุกรรมมนุษย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง “From Human Genome Project to Precision Medicine and Benefits to Global Health” โดยผู้แทนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้แทนโครงการจีโนมมนุษย์ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลด้านการแพทย์ ประจำปี 2560 และในโอกาสนี้คณะนักวิจัยไทยได้เข้าร่วมหารือแผนงานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์และพัฒนาความร่วมมือกับสหรัฐฯ ด้านการรักษาเฉพาะบุคคล หรือ Precision Medicine โดยตั้งเป้าถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างน้อย 1,200 ราย และศึกษาข้อมูลพันธุกรรมผู้ป่วยชาวไทย จำนวน 15,000 ราย ภายในปี พ.ศ.2562 เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้แก่คนไทยสู่ระดับมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยที่สุด


วันนี้ (31 ม.ค.61) ที่ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “From Human Genome Project to Precision Medicine and Benefits to Global Health” โดย นายแพทย์อีริค กรีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์ ในสังกัดของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, NHGRI) 

ในโอกาสที่นายแพทย์อีริค กรีน ผู้แทนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา และโครงการจีโนมมนุษย์ เดินทางมารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 26 สาขาการแพทย์ประจำปีนี้ โดยโครงการจีโนมมนุษย์ เป็นโครงการระดับนานาชาติที่ศึกษาจัดทำแผนที่จีโนมของมนุษย์สำเร็จในปี พ.ศ.2546 ก่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในทางชีววิทยาพันธุศาสตร์และการแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งผลลัพธ์จากโครงการดังกล่าว ได้แก่ ฐานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ที่นักวิจัยทั่วโลกสามารถเข้าถึงและนำไปศึกษาค้นคว้าต่อยอด รวมถึงหาสาเหตุของโรคและพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับปรุงแนวทางการป้องกันรักษาโครงการนี้นับเป็นรากฐานสำคัญที่ขับเคลื่อน ให้เกิดการรักษาเฉพาะบุคคล หรือ Precision medicine ด้วยการแพทย์ในปัจจุบัน เช่น การตรวจปัจจัยเสี่ยงพันธุกรรมมะเร็งเต้านม การรักษามะเร็งด้วยยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) และการตรวจยีนเพื่อป้องกันการแพ้ยารุนแรง


ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ในโอกาสนี้ คณะนักวิจัยของไทยยังได้เข้าหารือแนวทางความร่วมมือกับผู้แทนของสหรัฐฯ ในการดำเนินการแผนงานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งเป็นแผนงานความร่วมมือภายใต้งบประมาณบูรณาการอุตสาหกรรมศักยภาพ ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

โดยตั้งเป้าในการถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างน้อย 1,200 ราย และศึกษาข้อมูลพันธุกรรมผู้ป่วยชาวไทยจำนวน 15,000 ราย ภายในปี พ.ศ.2562 พร้อมจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิง ศึกษาพันธุกรรมเสี่ยงต่อโรคต่างๆ และพัฒนาระบบการแปลผลข้อมูลพันธุกรรม นับเป็นการสนับสนุนให้เกิดการวินิจฉัยป้องกันและรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำตามแนวทาง Precision Medicine ยกระดับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย