กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร Start Up complex

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร Start Up complex ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด Creative Thailand  โดยโครงการนี้ สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อนำพาประเทศไปสู่ “ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ผ่านกลไกการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพ ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นว่าการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร Start Up complex ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ Start Up เน้นการให้บริการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Service) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้มีจุดขายในการเป็น One-Stop Integrated Exhibition and Business Destination ที่สามารถรวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ผู้ประกอบการส่งออก 17 จังหวัดภาคเหนือและผู้ประกอบการจากประเทศอาเซียน มานำเสนอในที่เดียว 

ตลอดจนผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกทางการค้าและการตลาดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ และเกิดการขับเคลื่อนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ  ผู้มาใช้บริการสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ในการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งจะก่อให้การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกทางการค้าและการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

และในเดือนมกราคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาค ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร Start Up complex ดังกล่าว เพื่อยกระดับสินค้ามาตรฐานออร์แกนิคภาคเหนือ โดยการต่อยอด สินค้าเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดไฮเอนด์ เพื่อเป็นการจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และแบบบรรจุภัณฑ์ของตนเอง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์จากภาคเหนือ 

และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าออร์แกนิคของประเทศไทย หลังจากผ่านความสำเร็จอย่างดีไปเมื่อปลายปีที่แล้ว กับโครงการ Organic Lanna : From Organic Farms to Organic Foods โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานพันธมิตร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา โครงการที่คัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือที่ได้รับมาตรฐานเพื่อรับการพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยในครั้งนี้โครงการได้เริ่มดำเนินการในการพัฒนาผู้ประกอบการโดยดำเนินการจัดกิจกรรมมาแล้ว    2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการสัมมนา สินค้าเกษตรอินทรีย์ สู่ตลาดไฮเอนด์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - ECOTOPIA ห้างสรรพสินค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยคุณชัยโรจน์ ศรีเดชะรินทร์กุล Managing Director International Brand Retail พร้อมด้วยคุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร Assistant Vice President และคุณอำพร ภูธรรม Department Manager ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการเตรียมตัวของผู้ประกอบการเพื่อนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกสู่ตลาดระดับประเทศและนานาชาติ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์กว่า 20 แบรนด์ มารับฟังข้อคิดเห็น การแนะแนวทาง และร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะในการนำสินค้าจากท้องถิ่นก้าวเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดโลกไปพร้อมกับการเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจโดยตรงระหว่างผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตและบริษัทธุรกิจค้าปลีกผู้นำด้านกิจการศูนย์การค้าชั้นนำใจกลางกรุงเทพมหานคร และได้รับการยอมรับในตลาดระดับนานาชาติ

และครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการนำเสนอบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยวิทยากร คุณพัทธมน นิศาบดี Creative Director จาก PASSA มาเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปในตลาดโลก

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในอนาคตโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เข้าใจวิธีการทำการค้าขายยุคใหม่ในด้านดิจิทัล ด้านบริหารจัดการธุรกิจสู่สากล และความรู้เฉพาะทางด้านการตลาดระหว่างประเทศต่างๆ โดยท่านสามารถติดตามโครงการต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ และใช้สถานที่ ของโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร Start Up complex ได้ที่ ศูนย์กลางการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและอาเซียน (ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER) สำนักพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สาขาถนนสิงหราช วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. โทร. 053 112 668 หรือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. โทร. 02 507 8272