พม. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เปิดอบรมโครงการ “ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่น 4 

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวต้อนรับ และคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มยุวสตรี ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" โรงเรียนสิงห์สมุทร โรงเรียนสัตหีบ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม โรงเรียนละ 10 คน ครู 2 คน รวมเป็น 120 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ


คุณหญิงทิพาวดี กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมปลูกจิตสำนึกให้แก่สตรีและยุวสตรี ได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจและหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีและยุวสตรีในการสร้างประเทศไทยใสสะอาด โดยศึกษาเรียนรู้แนวทางพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจ ตลอดจนรักษาและสืบทอดพระปณิธาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดไป

ทางด้าน นายเลิศปัญญา กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สค. ได้ร่วมเป็นวิทยากรและบริการสถานที่ในการให้ความรู้แก่ยุวสตรีในการศึกษาทักษะอาชีพ จำนวน 7 ฐาน ได้แก่ ฐานฝึกอาชีพเสริมสวยสตรี ฐานฝึกอาชีพตัดผมชาย ฐานฝึกอาชีพโภชนาการ ฐานฝึกอาชีพบริการโรงแรม ฐานฝึกอาชีพช่างไฟฟ้า ฐานฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า และฐานนวดแผนไทย/ประคบสมุนไพรไทย

“ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์ที่ก่อสร้างขึ้นโดยแนวคิดที่ว่า การพัฒนาคนโดยการเพิ่มทักษะอาชีพ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้มีความรู้ มีทักษะอาชีพ มีแนวทางการประกอบอาชีพอย่างเท่าเทียมกันในสังคมรวมทั้งสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และศักดิ์ศรี อีกทั้ง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวแห่งนี้ยังเป็นศูนย์ฯ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระเมตตายิ่ง เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2534 และเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2535 และได้เปิดดำเนินการฝึกอาชีพ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้” นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย