กสอ.เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่สังคมดิจิทัล

กรุงเทพฯ 8 ก.พ.๖๑ – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่สังคมดิจิทัล (OTOP to Digital Society Development Projects : OTOP DSDP) โดยเล็งเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตสินค้าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำเสนอต่อผู้บริโภคด้วยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของผู้ผลิต โดยสามารถเพิ่มศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคตนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่สังคมดิจิทัล (OTOP to Digital Society Development Projects : OTOP DSDP)นั้น เป็นการเตรียม ความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังก่อตัวขึ้นถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพราะในโลกของธุรกิจผู้ที่มีศักยภาพเท่านั้นที่จะอยู่รอด แต่เนื่องจากผู้ประกอบการOTOP ของไทยยังขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในหลายมิติ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารกิจการ ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจัดทาโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถนำเทคโนโลยี เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ OTOP และยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถใช้เทคโนโลยี การสื่อสารสร้างช่องทางการตลาดใน Social Network ด้วยการจัดทำเรื่องราวภูมิปัญญาและสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยน่าสนใจสร้างความแตกต่างในลักษณะ Content Marketing และอำนวยความสะดวกในการบริโภค ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสร้างช่องทางการตลาด online ในลักษณะ e-commerce ที่เชื่อมต่อ (Linked) กับwebsite ที่มีชื่อเสียงอยู่ในตลาดปัจจุบัน และการใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลทางธุรกิจเพื่อนาไปจัดทาแผนกลยุทธ์ (Marketing Strategic Planning)

ทั้งนี้ ภายในงานมีดารา นักแสดง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และนักแสดงรับเชิญพิเศษ มาร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “OTOP กับก้าวสู่สังคมดิจิทัล” ได้แก่ คุณแอมป์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ เจ้าของร้านชิเซน บะหมี่เส้นสด , คุณนูนู่ เจ้าของแบรนด์ MERCI , คาริสา สปริงเก็ตต์ และซีซีน ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี 

พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ OTOP สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประกอบการ OTOP ไม่ต่ากว่าระดับ 3 ดาว ที่ดาเนินกิจการในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของที่ราลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร-เครื่องดื่ม และท่องเที่ยวระดับคุณภาพ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งสริมอุตสาหกรรม โทร. 02 367 8390