กรมศิลปากรจับมือจังหวัดซากะ ทำ MOU แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และนายโยชิโนริ ยามากุชิ ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรมศิลปากรกับจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่นด้วยกรมศิลปากร และจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น (The Saga Prefectural Government) มีดำริที่จะดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ และความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ


ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เพื่อจะดำเนินความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนการศึกษา งานวิชาการและสถาบันวิจัย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดงานเทศกาลวัฒนธรรม การประชุมเชิงวิชาการเฉพาะด้าน

  

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งานแสดงศิลปะและการส่งเสริมวัฒนธรรม ฯลฯ โดยทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กีฬา การศึกษา และเทคโนโลยี ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจะต่ออายุไปอีกคราวละ ๓ ปี จังหวัดซากะ (Saga) ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดซากะมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญย้อนหลังไปจนถึงยุคยาโยอิ (Yayoi) หรือประมาณ ๓๐๐ ปีก่อนคริสต์กาล นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกอีกด้วย