ชลบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเนื่องในโอกาสวนคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 ในพิธีสวนสนามในคราวเดียวกันนั้น ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า...

“ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตนทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เข้าอาศัยอยู่ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจกล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร” ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา
 

   

   

นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี ในฐานะนายกองโท กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และในปีนี้เป็นปีที่ 64 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ระลึกถึงดวงวิญญาณของเพื่อนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ และในวันนี้มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทประจำกอง จำนวน 156 นาย พร้อมประเภทสำรอง จำนวน 144 นาย รวมทั้งสิ้น 300 นาย
 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี พิธีมอบถ้วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอล อส.สัมพันธ์ ครั้งที่1 การอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และบุตรข้าราชการโดยได้รับความนุเคราะห์จากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี การมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และพิธีชุมนุมรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และรับฟังโอวาทของผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรีต่อไป
 

   

   

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือสมาชิกอาสารักษาดินแดน เป็นกองกำลังกึ่งทหาร สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 โดยมีหลักสำคัญในการป้องกันประเทศชาติ ภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตส์ และเป็นกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ในยามปกติและยามสงคราม สมาชิกอาสารักษาดินแดนเป็นราษฎรอาสาสมัครรูปแบบหนึ่ง ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายให้เป็นกองกำลังประจำถิ่น 

แต่ปัจจุบันบ้านเมืองประสบปัญหา ภัยคุกคามหลายประการ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ปัญหาการชุมนุม ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง ขอให้สมาชิกอาสารักษาดินแดนทุกนาย จงตระหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกำลังหลักของฝ่ายปกครองในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชา อยู่ในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อไป


      

ปริญญา/ข่าว/ภาพ