วาระการประชุม TBC ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 89 

   

   
เมื่อวันที่ 27 เมย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมโรงแรมอาข่าซานหมุ่นจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้มีวาระการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนของท้องถิ่นไทย-เมียนมาครั้งที่ 89 ( TBC-89 ) ฝ่ายไทยโดย มี พ.อ. กิดากร จันทรา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา


โดยฝ่ายเมียนมา มี พ.ท. อ่องติ่นอู ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 526/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย( TBC ) (จังหวัดท่าขี้เหล็ก )ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของทั้งสองฝ่ายครั้งที่ 89 (TBC) พร้อมหน่วยงานส่วนราชการภาครัฐและองค์กรท้อถิ่นของไทย – เมียนมา ร่วมเข้าประชุมหารือในครั้งนี้โดยยกหัวข้อหลักในวาระการประชุม TBC ครั้งที่ 88 ทีผ่านมาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ.ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย 


โดยมีข้อหารือของฝ่ายไทย – เมียนมา ในวาระการประชุมในครั้งนี้คือ 1.โครงการผืนป่าอาเชียน 2.ปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง 3.ปัญหาทิ้งขยะในแม่น้ำสาย 4.การติดตามบุคคลและผุ้กระทำความผิดทีหลบหนี 4.1 เรื่องขอบคุณฝ่ายเมียนมา ตามที่ไทยได้กำหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆในพื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมา ในห้วงทีผ่านมา เช่นกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน การจัดงานเค้าท์ดาวน์สองแผ่นดิน แสงเทียนแห่งสยาม 

โครงการฝึกซ้อมร่วมดับไฟป่าและทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา)บริเวณสวนรุกขชาติดอยช้างมูบ – บ.จะลอ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย และจัดกิจกรรมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ในพื้นที่ อ.เชียงแสน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และจังหวัดท่สขี้เหล็กสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งของส่วนราชการและราษฏรเมียนมาทำให้การจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย สร้างความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน ในระดับท้องถิ่น ทางด้านวัฒนาธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฏรของไทย-เมียนมา ทั้งสองประเทศที่ดีขึ้น 

ณฐพัชร์ อภิโชคกุล /พลเชษฐ์ จักรวาลไพศาล /เชียงราย / รายงาน