ผส.จับมือเครือข่ายเดินหน้านำดิจิทัลพัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ

วันนี้ (15 กพ. 61) เวลา 10.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผุ้สุงอายุ (อผส.) เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการนำดิจิทัลมาใช้พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ ระหว่างกรมกิจการผุ้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


 นางธนาภรณ์ กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการนำดิจิทัลมาใช้พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานดูแลพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลกัน 2) เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาล ชุมชนและบ้านทำงานเชื่อมโยงกัน และ 3) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผุ้สูงอายุในรูปแบบการเชื่อมงานผู้สูงอายุในระดับชุมชน 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง 3 หน่วยงานโดยมีขอบเขตของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้ 1) การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง เท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บูรณาการการเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย โดยรวมข้อมูลพื้นฐานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เน้นการมีส่วนร่วมของบุตรหลาน ญาติ ของผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยตรง 2) การสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ทันสมัย และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 

3) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคม การแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง และเท่าเทียมสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการแสดงผล และเชื่อมต่อข้อมูลจาก Smart Devices (Home Community Hospital Connectivity) 4) การพัฒนาโรงพยาบาลนำร่องในพื้นที่ต้นแบบ 5) การร่วมจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้หรือตามที่หน่วยงานทั้งสามจะได้พิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน
 "ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ในฐานะที่ภารกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ คือการพัฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวัตกรรม และบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุให้มีความอยู่ดีมีสุขและเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ ให้เป็น “สูงวัยอย่างแอคทิฟ (Active Aging)” 

ซึ่งรัฐบาลได้เน้นเรื่องของ Thailand 4.0 ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ความพร้อมของคนทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องมีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล และยังเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ลูกหลาน ได้ดูแลพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ที่อยู่ห่างไกลโดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลนี้


กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมสนับสนุนการสร้างสังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ โดยใช้โอกาสจากเทคโนโลยีดิจิทัล และร่วม บูรณาการเชื่อมโยง เผยแพร่ข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย รวมถึงร่วมให้การดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ในโอกาสต่อไป” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย