เทสโก้ โลตัส ต่อยอดส่งเสริมเกษตรกรจากอีสานสู่ภาคใต้

   

   28 เมษายน  2560: เทสโก้ โลตัส ต่อยอดส่งเสริมเกษตรกรจากอีสานสู่ภาคใต้ โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร จัดงานจับคู่ธุรกิจขยายโอกาสให้เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้ากระบวนการสรรหาตรง ส่งผลิตผลทางการเกษตรคุณภาพสูงเพื่อจำหน่ายภายใน เทสโก้ โลตัส โดยจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาด ซึ่งนำไปสู่ปัญหาราคาผลิตผลเกษตรตกต่ำ  


ดร. สรินทิพย์ สถิตย์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและพัฒนาอาหารสด เทสโก้ โลตัส  กล่าวว่า เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาหารสดคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย ในราคาย่อมเยา ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ ส่งตรงจากแหล่งเพาะปลูกเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ความต้องการรับซื้อผักและผลไม้ที่ได้รับรองมาตรฐานของเทสโก้ โลตัส มากขึ้นทุกปี  ปัจจุบันผลิตผลทางการเกษตรเกือบทั้งหมดที่จำหน่ายในเทสโก้ โลตัส มาจากโครงการรับซื้อตรง หรือ direct sourcing โดยในปี 2559 เทสโก้ โลตัส รับซื้อผักและผลไม้สดตรงจากเกษตรกรทั่วประเทศมากกว่า 150,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น ที่รับซื้อทั้งหมด 100,000 ตัน


สำหรับในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เทสโก้ โลตัส มีศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคตั้งอยู่ ซึ่งทำให้การรับซื้อผลผลิตตรงจากเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปัจจุบันเทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการเทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ และต้องการสนับสนุนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ จึงได้สรรหาเกษตรกรจากโครงการเกษตรกรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 24 ราย เข้าร่วมโครงการ BU Matching เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำด้วย”

งานจับคู่ธุรกิจผลผลิตทางการเกษตรครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี


ขณะที่เกษตรกร 24 ราย ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจ ได้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกมาตรฐานกับทางเทสโก้ โลตัส โดยเป็นสินค้าผักผลไม้ประเภท  มังคุด, มังคุด, ทุเรียน, ส้มโอทับทิมสยาม, มะพร้าว, กล้วยหอมทอง, เงาะโรงเรียน, ผัก, และกุ้งทะเล ฯลฯ ซึ่งมีแหล่งที่มาจากเกษตรกรในหลายจังหวัดทั้งชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พัทลุง สุราษฎร์ธานี ฯลฯ


ดร. สิรินทิพย์ กล่าวอีกว่า “เทสโก้ โลตัส มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องมาตรฐานการเพาะปลูก การวางแผนการผลิต การจัดการ ตลอดจนการตลาด  เพื่อให้เกษตรกรไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ สร้างผลผลิตที่ตลาดมีความต้องการได้อย่างแท้จริง”