พังงาเคลื่อนที่ !! ประชารัฐร่วมใจห่วงใยประชาชนพบปะเยี่ยมเยือนชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาจังหวัดพังงาให้มีความเจริญ รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนที่โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ ม.4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา

   

   

โดยมีผู้บริหารระดับท้องถิ่นอาทิเช่น นายสมชาย ทิพย์พิมล นายก อบต.เหล นายพีระยศ โสพรรณ กำนันตำบลเหล ฯลฯ ชาวบ้านตำบลเหล อ.กะปง จ.พังงา ร่วมประชุมรับทราบปัญหา แนวทางการแก้ไขด้านต่างๆของพื้นที่ เช่น โครงการปรับปรุงด้านต่างโดยใช้งบประมาณกว่า 70 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่งบประมาณปี 62 เป็นต้นไป 

นอกจากนั้นยังได้มีการกล่าวถึงการพัฒนา การแก้ไจปัญหาด้านต่างๆเช่น งบพัฒนาพื้นที่ อบต.เหล ซึ่งมีเงินรายได้น้อยส่งผลต่อการพัฒนาด้วย รวมถึงเรื่องอื่นๆ เข่นด้านที่ดิน ด้านการเกษตรยางพารา ประมง ด้านแรงงาน การดำรงชีพ ด้านสังคม การพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน


โครงการดังกล่าว มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนนำกิจกรรมต่างๆมาร่วมให้บริการประชาชน เช่นการมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้พิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ด้อยโอกาส นอกจากนั้นยังมีการแสดงนิทรรศการด้านต่างๆเช่น เกษตร ปศุสัตว์ ขนส่ง การต่อทะเบียนรถ ยื่นภาษี ประกันสังคมแนะนำความรู้การส่งเสริมและประกอบอาชีพ แจกเอกสารความรู้ สาธิตการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน โดยมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก
 

ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการพบปะประชาชน ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนแนะนำตัว อธิบายถึงภารกิจของหน่วยงานตนเอง รวมทั้งชี้แจงตอบปัญหาที่ประชาชนอยากทราบตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วย.


   

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา
083-6388373