พก. เร่งฟื้นฟูคนพิการทางจิตใจให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครอง และคณะเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) และบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ อาจารย์วันชัย รวยอารี ผู้ชำนาญการวิเคราะห์แก้ไขฮวงจุ้ย ซึ่งได้นำคณะศิษย์ทำบุญเลี้ยงอาหารผู้รับบริการ (คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม) ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) และบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี
 
นายจีระศักดิ์ กล่าวว่า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี เดิมมีชื่อว่า สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย และ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีหญิง ซึ่งแยกเป็น 2 หน่วยงาน โดยทั้งสองหน่วยงานอยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิต ที่ได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลโรคจิตเวชต่าง ๆ ของกรมสุขภาพจิต ที่มีอาการทางจิตทุเลาแล้ว แต่ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่ถูกทอดทิ้ง เข้ารับการสงเคราะห์ เป็นการระบายคนไข้โรคจิตทุเลาออกจากโรงพยาบาล จะได้มีเตียงว่างหมุนเวียนรับผู้ป่วยใหม่ ซึ่งมีจำนวนมากทั่วประเทศ และเพื่อให้การสงเคราะห์ฟื้นฟู ฝึกอบรมคนไข้โรคจิตทุเลา จึงมีการจัดฝึกอบรมอาชีวบำบัด และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูให้ผู้รับบริการได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง สามารถกลับไปสู่ครอบครัวและสังคมได้ในอนาคต
 

   

นายจีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ในวันนี้ พก. มีความยินดี และขอขอบคุณ อาจารย์วันชัย รวยอารี พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ ที่ได้บริจาคเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารเย็น สิ่งของ และถุงของขวัญแก่ผู้รับบริการในความดูแลของทั้งสองหน่วยงานกว่า 1,000 คน ทั้งที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันนี้ อาจารย์วันชัย รวยอารี พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ ก็ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานฟื้นฟูศักยภาพผู้รับบริการ อาทิ บริจาคสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคารปฏิบัติธรรม โรงอาหาร อาคารบริบาลผู้ป่วย ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอาชีพ จัดสร้างห้องน้ำ จัดซื้อรถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง พัดลม โต๊ะสแตนเลสสำหรับผู้รับบริการนั่งรับประทานอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 

   

   

   

“พก. รู้สึกซาบซึ้งและตื้นตันใจแทนผู้รับบริการที่มีผู้อุปการะคุณให้โอกาส ให้ความรัก ความเมตตาแก่ผู้รับบริการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ซึ่งอาจารย์วันชัยได้ทำบุญใหญ่เช่นนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ จึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือดลบันดาลให้ท่านและคณะศิษย์มีความสุขประสบความสำเร็จในทุกประการ 

และขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน สามารถมาร่วมทำบุญบริจาคแก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นคนพิการทางจิตใจในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) และบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานีได้ โดยติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2577 1864 และโทรสาร 0 2577 2354” นายจีระศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย