กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลประกอบการไตรมาส 4 ดันกำไรรวมปี 60 พุ่งแตะ 3.6 พันล้านบาท

กรุงเทพฯ— 23 กุมภาพันธ์ 2561  — ในไตรมาสที่ 4/2560 กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับปีแรกจำนวน 2,708 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 โดยเป็นผลจากการปรับแนวทางการขายตลอดปี  ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทมีเบี้ยประกันรับปีแรกตลอดปี 2560 จำนวน 11,947 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7 และสูงกว่าอัตราเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมที่เติบโตที่ร้อยละ 4 (ข้อมูลธุรกิจ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560) ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างแบบประกันโดยเน้นสัดส่วนการขายของแบบประกันที่มีระยะเวลาความคุ้มครองระยะยาวมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองสูงและได้ลดสัดส่วนของแบบประกันที่ไม่สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯลง เบี้ยประกันรวมของปี 2560 มีจำนวน 44,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2


นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต เปิดเผยว่า “บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 308,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 ร้อยละ 9 โดยรายการสำคัญที่มีอัตราการเติบโตสูงคือรายการสินทรัพย์ลงทุนที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จาก 259,361 ณ สิ้นปี 2559 เป็น 295,169ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560”

 ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,749 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิ 1,997 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2559 และบริษัทมีกำไรสุทธิ 3,645 ล้านบาท โดยการลดลงของกำไรมีสาเหตุหลักจากการลดลงของกำไรจากการขายหลักทรัพย์และการตั้งสำรอง (LAT Reserve) ตลอดปี 2560 จำนวน 660 ล้านบาท  

ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ สิ้นปี 2560 ที่ระดับร้อยละ 252 โดยมากกว่ากฎหมายกำหนดกว่า 2.5 เท่าจึงแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท

“บริษัททำการตลาดผ่านทุกช่องทางจำหน่ายไตรมาส 4 ปี 2560 รวมทั้งกระตุ้นเบี้ยประกันของแบบประกันที่เปิดตัวใหม่ในปี 2560 ได้แก่ เกนเฟิสต์ 760 และ เกนเฟิสต์ สตาร์ทอัพ ในช่องทางธนาคาร บีแอลเออุ่นใจโรคร้าย และสัญญาเพิ่มเติม ทุพพลภาพโพรเทคในช่องทางตัวแทน บริษัทยังผลักดันโครงการ 3BLINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท 

และในไตรมาสที่ 4 นี้ บริษัทได้เปิดตัวแบบประกันใหม่ในช่องทางออนไลน์สำหรับการวางแผนภาษีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการซื้อประกันด้วยตนเอง จำนวน 2 แบบ ได้แก่ บีแอลเอ สมาร์ทเกน แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว และแบบประกันบำนาญ บีแอลเอ พร้อมเกษียณ โดยช่องทางออนไลน์จะให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด นอกจากบริษัทยังได้แนะนำแบบประกันสุขภาพสุขสันต์ในช่องทางการขายทางเลือกด้วย” นายวิพล กล่าวสรุป