พส. จับมือ องค์กร MINDA เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรดูแลคนไร้ที่พึ่ง

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้าน และคนไร้ที่พึ่ง” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


  

นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจในการช่วยเหลือ คุ้มครอง สวัสดิภาพ พิทักษ์สิทธิ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐ มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

   

   

พส.ได้บูรณาการร่วมกับ องค์กรมินด้า (MINDA) ประเทศออสเตรเลีย องค์การภาคเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ให้บริการด้านสวัสดิการสังคมยาวนานกว่า 120 ปี มีความโดดเด่นเรื่อง การให้บริการดูแลความเป็นอยู่ การให้คำปรึกษาแนะนำ จัดบริการให้เช่าที่อยู่อาศัย พัฒนาทักษะอาชีพ ฝึกทักษะชีวิต และส่งเสริมการจ้างงานแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยลงนามบันทึกความเข้าใจ (Record of Understanding: ROU) จัดทำ “แผนการเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” อย่างเป็นระบบ 
 

นางนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญตามแผนฯ ซึ่งองค์กรมินด้า (MINDA) ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดูแลที่ให้บริการโดยตรงแก่คนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง ให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ ประสานความร่วมมือ และบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นการอภิปรายและการฝึกปฏิบัติ มีดังนี้ การพัฒนาทัศนคติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและแรงจูงใจในการทำงาน/ ทักษะในการปรับตัว ทัศนคติ เกี่ยวกับงานจัดบริการสวัสดิการและสามารถจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม/ การพัฒนาทักษะเพื่อการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย/ การพัฒนาอาชีพคนไร้ที่พึ่ง และเทคนิคการทำงานกับเครือข่าย/ชุมชน 
 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ให้ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างถูกต้อง มีอาชีพ และสามารถดูแลตนเอง และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม นำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน